GARDEROBE REGLEMENT

1. Gebruik van de garderobe geschiedt op eigen risico van de gebruiker. Titel 9 van Boek 7 Burgerlijk Wetboek inzake “bewaarneming” is niet van toepassing op overeenkomsten tussen CineCity/CCXL en gebruikers van de garderobe.

2. Voor gebruik van de garderobe wordt een vaste prijs gerekend van €1 per item, gepast te betalen. Als items wordt enkel geaccepteerd: jassen, tassen, helmen en paraplu’s. Deze of soortgelijke items kunnen niet mee naar binnen de zaal in genomen worden, met uitzondering van handtassen. Items, welke inclusief hun inhoud, een waarde hoger dan euro 250 hebben, dienen niet in bewaring te worden gegeven en CineCity/CCXL aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan of vermissing van zaken met een hogere waarde dan 250 euro.

3. CineCity/CCXL is gerechtigd de inhoud van ter bewaring aangeboden items te controleren. CineCity/CCXL behoudt zich het recht voor om bewaring te weigeren van kostbare, te grote of ongebruikelijke items c.q. items met een (mogelijk) verboden, gevaarlijke of twijfelachtige inhoud. Gebruiker vrijwaart CineCity/CCXL van schade die wordt veroorzaakt door (de inhoud van) de gebruiker in bewaring gegeven items.

4. Per in bewaring gegeven item wordt één ontvangstbewijs vertrekt. Teruggave van items geschiedt enkel na overhandiging van dit ontvangstbewijs aan een garderobe medewerker van CineCity/CCXL. Ditzelfde geldt voor het tijdelijk teruggeven van items. In het laatste geval wordt slechts een nieuw ontvangstbewijs verstrekt tegen betaling van €1 per item.

5. Bij verlies van het ontvangstbewijs zal CineCity/CCXL zich, na sluitingstijd of aan het einde van het evenement inspannen om het betreffende item terug te vinden. Indien geen ontvangstbewijs kan worden getoond, is CineCity/CCXL op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen daarvan.

6. Uiteraard zal CineCity/CCXL zich inspannen om alle, aan haar in bewaring gegeven, items zorgvuldig te doen bewaken en terug te geven. CineCity/CCXL kan echter niet garanderen dat ter bewaring aangeboden items te allen tijde (onbeschadigd) zullen worden geretourneerd.

7. CineCity/CCXL is niet aansprakelijk voor enige schade geleden door de gebruiker, met uitzondering van schade veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van haarzelf of haar medewerkers. Ook aansprakelijkheid voor indirecte of gevolgschade is uitgesloten. De aansprakelijkheid van CineCity/CCXL is ten allen tijde beperkt tot €250 per in bewaring gegeven item (inclusief de inhoud daarvan).