Algemene en verkoopvoorwaarden CineCity

 

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen voor
niet-beroepsmatige doeleinden van alle CineCity producten via de website en mobiele applicaties. Aankopen voor zakelijke doeleinden vallen niet onder deze algemene verkoopvoorwaarden, maar onder de algemene verkoopvoorwaarden voor zakelijke gebruikers.


1. Producten

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op aankopen van bioscooptickets via het online ticketingsysteem van CineCity (hierna te noemen tickets), als van andere online verkochte CineCity producten (hierna te noemen gifts) zoals filmpassen, bioscoopvouchers, en food- en beveragevouchers. Alle producten gezamelijk worden hierna aangeduid als producten. Indien één van de voorwaarden slechts van toepassing is op een bepaalde productgroep wordt dit uitdrukkelijk beschreven.


2. Website en mobiele applicaties

“Website en mobiele applicaties’ slaat op de websites cinecity.nl en cinecityxl.nl en mobiele aplicaties van CineCity. De voorwaarden van gebruik van de Website en mobiele applicaties vindt u op de Website en mobiele applicaties onder de sectie “gebruiksvoorwaarden”.

 

3. CineCity

CineCity exploitatie BV en CineCity Terneuzen BV is een besloten vennootschap naar Nederlands recht. Bij klachten, vragen of problemen betreffende de aankoop van producten, raadt CineCity haar klanten aan om eerst de FAQ op de website en mobiele applicaties te raadplegen. Via deze weg kan de klant zich ook richten tot CineCity via het contactformulier verbonden aan de FAQ. De Klant kan ook rechtstreeks contact opnemen met de CineCity bioscoop waar de klant een filmvoorstelling wenst bij te wonen. Indien de klant het niet eens is met het antwoord van CineCity dan kan de klant . Voor Nederland werd de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken aangeduid als geschillenorgaan: http://degeschillencommissie.nl.


4. Klant

“Klant” is elke persoon of onderneming die voor niet-beroepsmatige doeleinden producten aankoopt via de website en mobiele applicaties. Door het verkoopproces te doorlopen en de bestelling te plaatsen bevestigt de klant dat hij of zij over de nodige bekwaamheid beschikt om deze overeenkomst aan te gaan, of minstens over de toestemming beschikt van zijn of haar voogd.


5. Productinformatie

CineCity stelt op haar website en mobiele applicaties alle nodige informatie ter beschikking over de producten, zoals de op het moment van aankoop geldende prijzen, programma-informatie, en de geldigheidsduur en andere gebruiksvoorwaarden die verbonden zijn aan gifts. De prijzen die worden vermeld omvatten alle toeslagen en kosten verbonden aan de aankoop, levering en het gebruik van de Producten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de Website en mobiele applicaties. Informatie over het gebruik van Producten kan ook worden meegedeeld in het aankoop- en toegangsbewijs dat de Klant ontvangt.Elk gebruik van de Producten is bovendien onderworpen aan het huisregels van de bioscoop waar de Klant een voorstelling wenst bij te wonen.


6. Verkoopproces

De Klant kan de Producten aankopen op de Website en mobiele applicaties en dient de daar beschreven stappen te doorlopen, zoals het aanduiden van de gewenste Producten en de gewenste hoeveelheid, het doorlopen van de betaalprocedure en het invullen van de persoonlijke gegevens nodig voor onder meer ontvangst van het aankoop- en toegangsbewijs en de elektronische aflevering van Gifts. Elke stap in het verkoopproces wordt op de Website en mobiele applicaties uitgelegd. De Klant beschikt over de mogelijkheid zijn bestelling na te kijken en te corrigeren alvorens tot betaling over te gaan.

De Klant zal tijdens de aankoop de mogelijkheid hebben kennis te nemen van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden en van de privacyverklaring. De aankoop van Producten houdt aanvaarding in van deze voorwaarden en van de privacyverklaring.


7. Betaling

De Producten kunnen betaald worden door middel van de online betaalmethoden die op de Website en mobiele applicaties ter beschikking worden gesteld. De Klant dient zelf in te staan voor de kosten die zijn financiële instelling aanrekent voor het overmaken van het bedrag van de aankoop aan CineCity.Als de Klant in aanmerking komt voor een verminderd tarief, zoals gecommuniceerd op de Website en mobiele applicaties, is CineCity gerechtigd bewijsstukken op te vragen om het recht van de Klant op verminderd tarief te verifiëren.Alle aankopen zijn onmiddellijk betaalbaar. CineCity behoudt zich het recht voor bestellingen te weigeren of te annuleren bij aanwijzingen van fraude.


8. Levering

De Klant wordt steeds een aankoopbewijs per e-mail toegestuurd met een samenvatting van de belangrijkste gegevens van de aankoop. De Klant dient zelf in te staan voor de bewaring van deze e-mail. Indien de Klant geen aankoopbevestiging ontvangt, kan hij contact opnemen met CineCity op het e-mailadres vermeld in artikel 3 van deze voorwaarden. De Klant is verantwoordelijk voor het geldig karakter van het opgegeven e-mailadres en hij dient zelf in te staan voor de werking en beveiliging van het e-mailprogramma dat hij gebruikt.
Elke aankoopbevestiging van Tickets bevat een toegangsbewijs, of een link naar dit toegangsbewijs, met daarop een toegangscode die de Klant recht geeft op ontvangst aan de kassa’s en automaten in de bioscoop van de aangekochte filmtickets. Indien de Klant niet beschikt over een printer of smartphone kan hij gebruik maken van de reserveringscode weergegeven op het aankoop- en toegangsbewijs.
Enkel het bezit van een geldig toegangsbewijs of reserveringscode geeft recht op ontvangst van de filmtickets en toegang tot de filmzaal. De aankoopbevestiging van Gifts bevat een of meerdere unieke codes, waarbij de Klant elk van de codes kan gebruiken om op een later tijdstip een Ticket te verkrijgen of een ander Product dat aan die code is verbonden. Het risico op verlies van Gifts die langs elektronische weg worden verzonden gaat over op de Klant op het moment van de aflevering van de e-mail bij de Klant. Bij een 10-rittenkaart of CineCity filmpas beschikt de Klant over één unieke code waarmee in een keer of in verschillende keren Tickets kunnen worden aangeschaft.
Elk toegangsbewijs, elke reserveringscode en elk van de codes verbonden aan een Gift is uniek, mag noch gewijzigd of gekopieerd worden en is, tenzij uitdrukkelijk anders meegedeeld, slechts eenmaal bruikbaar.


9. Recht op ontbinding

De Klant aanvaardt dat met de nakoming van de overeenkomst kan worden begonnen voor het verstrijken van de bedenktermijn en dat bij de aankoop van Tickets en dus de reservatie van plaatsen voor een specifieke filmvoorstelling of voor een speciaal evenement de Klant niet over een recht op ontbinding beschikt. Tickets zijn evenmin inruilbaar.
Bij de aankoop van Gifts beschikt de Klant over een herroepingsrecht dat kan worden uitgeoefend zonder kosten en zonder opgave van een motief binnen een termijn van 14 kalenderdagen na de dag van ontvangst van de e-mail met de aangekochte Gifts. De Klant kan dit recht slechts uitoefenen binnen deze termijn en voor zover nog geen gebruik werd gemaakt van de Gifts, zelfs niet gedeeltelijk. De Klant aanvaardt dat elk gebruik het recht op ontbinding teniet doet.
Het herroepingsrecht wordt uitgeoefend door gebruik te maken van het online beschikbare modelformulier of door het invullen van het contactformulier in de FAQ of het verzenden van een brief naar CineCity, Spuikomweg 1, 4381 LZ Vlissingen met de duidelijke vermelding van (1) de wens om de aankoop te herroepen, (2) omschrijving van de Producten die de Klant wenst te herroepen, (3) kopie van de aankoopbevestiging, (4) e-mailadres gebruikt voor de aankoop en (5) vermelding van het rekeningnummer (BIC + IBAN) waarop terugbetaling kan geschieden. Als de Klant van deze mogelijkheid gebruik maakt, zal CineCity bij ontvangst van het bericht de Klant per e-mail een ontvangstbevestiging sturen. Als de Producten nog niet werden gebruikt en de Klant correct de aankoop heeft ontbonden, zal CineCity overgaan tot terugbetaling binnen een termijn van veertien (14) dagen na uitoefening van het herroepingsrecht.
CineCity betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zal CineCity de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening brengen.

 

10. Aansprakelijkheid

CineCity garandeert dat de Producten de eigenschappen hebben die werden vermeld op de Website en mobiele applicaties. Bij de aankoop van Tickets of bij het gebruik van een Gift wordt de beschikbaarheid van plaatsen voor de door de Klant gekozen filmvoorstelling in real time weergegeven op de Website en mobiele applicaties. CineCity garandeert niet dat de filmprogrammatie gedurende een bepaalde termijn ongewijzigd blijft.
Slechts in geval van technische storingen op de Website en mobiele applicaties die ertoe leiden dat de Klant de aangekochte Producten niet ontvangt op het aangegeven e-mailadres zal CineCity overgaan tot terugbetaling van de aangekochte Producten binnen een termijn van maximaal 14 dagen.
De aansprakelijkheid van CineCity is in elk geval beperkt tot de waarde van de aangekochte Producten. De Klant is zelf aansprakelijk voor vergissingen in het aankoopproces, zoals het opgeven van een verkeerd e-mailadres, het aanduiden van een verkeerde hoeveelheid Producten of eigenschappen van de Producten (zoals filmkeuze, plaats van voorstelling, uur voorstelling of gereserveerde zetels). De Klant is eveneens aansprakelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt van de Producten, zoals verlies van Producten, het niet tijdig gebruiken van Tickets of Gifts, het toelaten dat andere personen zonder toestemming van de Klant gebruik maken van de Producten, of voor elk onwettig gebruik van de Producten.

 

11. Persoonsgegevens

Voor het verwerken en uitvoeren van de aankoop heeft CineCity een aantal persoonlijke gegevens nodig. De gegevens die bij een aankoop worden verzameld, worden verwerkt en gebruikt in overeenstemming met de privacyverklaring van CineCity die de Klant op de Website en mobiele applicaties kan vinden en die integraal deel uitmaakt van elke overeenkomst met de Klant. De Klant wordt geacht deze privacyverklaring te kennen en deze te accepteren.
CineCity is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens verkregen tijdens de aankoop en kan de verwerking van deze persoonsgegevens uitbesteden aan een verwerker.


12. Wijziging van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden

CineCity behoudt het recht deze Algemene Verkoopsvoorwaarden op elk moment, zonder verwittiging, te wijzigen, onder meer om deze aan te passen aan een gewijzigde dienstverlening of aan de wijzigingen in de wettelijke en reglementaire vereisten.
De Klant kan de van toepassing zijnde Algemene Verkoopsvoorwaarden bij elke aankoop terugvinden op de Website en mobiele applicaties.


13. Toepasselijke wetgeving en rechtsbevoegdheid

De relatie met de Klant wordt beheerst door het Nederlands recht. CineCity leeft de regels na zoals opgenomen in artikel 240a van het Wetboek van Strafrecht en zoals deze verder zijn uitgewerkt in de Kijkwijzer door het Nicam. In verband met de naleving van deze regels kan er om legitimatie worden gevraagd door de medewerkers van CineCity. Wilt u deze als Klant niet overleggen of blijkt dat de Klant niet aan de gestelde regelgeving voldoet dan zal de toegang worden geweigerd en vindt er geen restitutie of vergoeding plaats. Voor meer info zie: http://www.kijkwijzer.nl.

De regels zijn als volgt:

• _Kijkwijzer 18 – _Geen toegang voor personen onder de 18 jaar, ook niet onder begeleiding van een volwassene of ouders/verzorgers.

• _Kijkwijzer 16 - Geen toegang voor personen onder de 16 jaar, ook niet onder begeleiding van een volwassene of ouders/verzorgers.

• _Kijkwijzer 14 - Mogelijk schadelijk voor kinderen onder de 14 jaar. Kinderen jonger dan 14 jaar worden niet toegelaten zonder begeleiding van een volwassene. Kinderen jonger dan 14 jaar onder begeleiding van een volwassene worden wel toegelaten.

• _Kijkwijzer 12 - Kinderen jonger dan 12 worden niet toegelaten zonder begeleiding van een volwassene.

• _Kijkwijzer AL,6,9 – _Iedereen wordt toegelaten.

 

 

Oktober 2021